IKT-utvecklare och pedagog

IT

Jag arbetar just nu som IKT-utvecklare/pedagog inom Dalarnas femton kommuners vuxenutbildning och har just avslutat projektet DalaWux – Flexibelt Lärande.

Syftet med projektet har varit att göra undervisningen mer tillgänglig och anpassad till elever inom vuxenutbildningen med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som exempelvis ADHD och Autism/Aspergers syndrom. Detta sker genom att rektorer och utvalda lärare inom Dalarnas vuxenheter får kompetensutveckling och handledning kring IKT och flexibelt lärande lett av mig.

Informations- och kommunikationsteknik (IKT) (eng. Information and Communication Technology, ICT), är den del av IT som bygger på kommunikation mellan människor. Källa

Ny teknik och den snabba utvecklingen av molntjänster, sociala medier m.m. förändrar och utmanar våra arbetssätt, tankesätt och förhållningssätt till det livslånga lärandet. Idag handlar det om att försöka “hänga med” i det snabbt växande informationssamhället. Kompetensutveckling handlar om så mycket mer än en akademisk utbildning. Vi måste lära hela livet och en av de största utmaningarna är nog att veta vart och hur man söker och finner svar på sina frågor.

Internet, molntjänster och ny teknik öppnar upp helt nya arenor där människor kan kommunicera med varandra, oavsett vart man befinner sig. Kunskap är något man tillägnar sig genom t.ex. utbildning, yrkesutövning, erfarenheter och fritidsintressen.

Nätet utgör en stor resurs för inhämtning av information och kunskap som människor delar med sig av och som kan vara en ovärderlig tillgång när man behöver lära sig nya saker. NGL står för Nästa Generations Lärande och är nutidens och framtidens lärplattform för det livslånga lärandet.

Artikel om vårt projekt ”Flexibelt Lärande” i tidningen ”Lika värde”

Kontakta mig!